Adele Giacoia Sottomarino Nazario Sauro

Sottomarino Nazario Sauro, Genova